آنلی بیتون م‏یگوید : اگر خواب ببینید یقه بر پیراهن خود نصب می كنید ، نشانة آن است كه به مقامی بالاتر از آنچه فكر می كردید منصوب می شوید . اگر دختری در خواب ، یقه ببیند ، نشانة آن است كه چندین خواستگار خواهد داشت ، اما هیچ كدام با او صادق نخواهند  – ادامه تعبیر خواب یقه…

نرم افزار محاسبه سن