آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید گل كلم می خورید ، نشانة آن است كه بخاطر كوتاهی در انجام وظیفه مورد سرزنش قرار خواهید گرفت . ۲ـ دیدن گل كلم در حال رشد ، نشانة آن است كه پس از شكست و ناكامی آینده ای درخشان خواهید داشت . ۳ـ اگر دختری در  – ادامه تعبیر خواب گل کلم…

نرم افزار مدت تماس