محمد بن سیرین گوید : دیدن گری در خواب، دلیل مال و خواسته بود. اگر در گری خارش كرد و ریم در آن بود، دلیل كه مال یابد. اگر دید بر تن او گر سیاه بود دلیل كه مال یابد. جابر مغربی گوید : اگر بیند گر داشت و همه از دامن او فروریخت، دلیل  – ادامه تعبیر خواب گر بودن…

طالع بینی باستان