محمد بن سیرین گوید : اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل كه زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بكشت و گوشت او بخورد، دلیل كه به قدر آن میراث یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: كنیزك. سوم: خادم. لوک اویتنهاو می گوید :  – ادامه تعبیر خواب گرگ…

فال تاروت اندروید