لوک اویتنهاو می گوید : گرمای شدید : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد آنلی بیتون میگوید : اگر در خواب احساس كنید از گرما عاجز شده اید ، علامت آن است كه به خاطر نیرنگ یك دوست طرحهای شما به شكست می انجامد .

طالع بینی باستان