محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند گرد یه چیزی نشسته بود كه ملك او بود، دلیل كه به قدر آن مال یابد. اگر دید میان آسمان و زمین گرد گرفته بود، دلیل بر كاری پوشیده است در آن موضع و مردم آنجا بدانند كه چگونه از عهده كار بیرون آیند. اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب گرد…

فال تاروت اندروید