حضرت دانیال گوید : گرده درخواب، دلیل بر مالِ نهانی بود كه بیابد و هزینه كند. اگر گرده پخته است، دلیل كه مال نهان كرده بازجوید. جابر مغربی گوید : اگر دید گرده حیوانی می خورد كه گوشت او حلال بود، دلیل بر مال حلال است. اگر گوشت او حرام بود، دلیل بر مال حرام  – ادامه تعبیر خواب گرده…

فال تاروت اندروید