محمد بن سیرین گوید : اگر دید او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد، اگر بیننده بنده بود آزاد شود، اگر بیمار است شفا یابد. اگر وام دار است وامش داده شود و حج اسلام كند. اگر كافری بیند مسلمان شود .اگر بیند در وقتِ گردن زدن سرش از تن جدا نشد،  – ادامه تعبیر خواب گردن زدن…

فال تاروت اندروید