حضرت دانیال گوید : دیدن گردن به خواب، دلیل امانت است و محل دین اگر دید گردن او چون شیرشد، دلیل قوت است و صلاح دین و امانت نگه داشتن. اگر گردن خود را ضعیف دید، تاویلش به خلاف این است. اگر دید ماری در گردن او حلقه شده بود، دلیل كه زكوة مال نداده  – ادامه تعبیر خواب گردن…

نرم افزار محاسبه سن