آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر گذرنامه خود را در خواب ببینید ، نشانة آن است كه دوستان بی وفا در رابطه به موضوعی مهم به شما دروغ می گویند . ۲ـ اگر خواب ببینید گذرنامه شما را سوراخ می كنند ، علامت آن است كه بر مشكلات غلبه می یابید و به مقام مهمی  – ادامه تعبیر خواب گذر نامه…

فال تاروت اندروید