محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب دید گدائی می كرد و مردم او را چیزی می دادند، دلیل خیر وبركت است. ابراهیم كرمانی گوید : اگر دید از مردم چیزی میخواست و نمی دادند، دلیل كه كارهای وی بسته شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گدائی بر چهار وجه است. اول:  – ادامه تعبیر خواب گدایی کردن…

طالع بینی باستان