محمد بن سیرین گوید : اگر كسی در خواب بیند گبر شد، دلیل كه طالب دنیا شود. جابر مغربی گوید : اگر بیند از گبری پشیمان شد و مسلمان گردید، دلیل كه از معصیت توبه كند و به كار خیر مشغول شود.

نرم افزار مدت تماس