نوعی گیاه محمد بن سیرین گوید : دیدن آن به خواب، دلیل بر كنیزك است. جابر مغربی گوید : اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند، دلیل كه او را فرزندی آید اگر بی وقت بیند تاویلش بد است. اگر درخواب گاوچشم را پژمرده دید، دلیل كه غمگین شود.

نرم افزار محاسبه سن