آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن گاو صندوق در خواب ، نشانة ایمن بودن از زیانها و امور نومیدانه است . ۲ـ اگر خواب ببینید می كوشید رمز قفل گاوصندوق را كشف كنید ، علامت آن است كه بخاطر اینكه نقشه هایتان به سرعت به ثمر نمی رسد ، می ترسید همة آنها نقش بر  – ادامه تعبیر خواب گاو صندوق…

فال تاروت اندروید