حضرت دانیال گوید : اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملك او بود. اگر دید گاوی نر درخانه او آمد، دلیل كه حق تعالی درِ خیر بر وی بگشاید. اگردید گاو او را سه سر است، دلیل كه غلامش به هر سری یك سال عمل كند. ابراهیم كرمانی  – ادامه تعبیر خواب گاو…

فال تاروت اندروید