ابراهیم كرمانی گوید : دیدن گاو دشتی به خواب، دلیل مردی توانگر است. اگر بیند گاو دشتی را شكار بگرفت یا كسی به وی داد، دلیل كه به قدر آن مال یابد. اگر كه بچه گاو دشتی بگرفت، دلیل كه او فرزندی آید. اگر بیند گوشت گاو دشتی خورد دلیل كه دولت و قوت یابد.

فال تاروت اندروید