محمد بن سیرین گوید : گاومیش به خواب مردی توانگر است و تاویلش چون گاوان دیگر است.

طالع بینی باستان