محمد بن سیرین گوید : اگر كسی درخواب بیند كه یكی او را به قهر گاز گرفت، دلیل كه به قدر گاز گرفتن زیانی به وی رسد. اگربیند خری او را گاز گرفت، دلیل كه كارش از بحث تجلل است. اگر دید گاوی او را گاز گرفت، دلیل كه او را در آن سال زحمت  – ادامه تعبیر خواب گاز گرفتن…

فال تاروت اندروید