محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گازری می كرد و گازر نبود، دلیل كه از معصیت توبه كند و توفیقِِ طاعت یابد. زیرا چون به تاویل غم است و گازر پاك كننده چرك است پس، دلیل كه به حق بازگردد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب دید جامه وی بدرید، دلیل كه توبه  – ادامه تعبیر خواب گازری…

فال تاروت اندروید