محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كیسه درم و دینار یافت، دلیل است به قدر آن معیشت و روزی بر وی فراخ شود. اگر كیسه را تهی بیند، تاویل به خلاف این است و بعضی گویند اجلش نزدیك است. جابر مغربی گوید : اگر درخواب كیسه خود را دریده بیند، دلیل است راز او  – ادامه تعبیر خواب کیسه…

نرم افزار مدت تماس