آنلی بیتون میگوید : دیدن كوله پشتی در خواب ، نشانة آن است كه به لذتی بزرگ دور از جمع دوستان دست می یابید . اگر زنی در خواب كوله پشتی كهنه و پاره پاره ای ببیند ، نشانة آن است كه به فقر و تنگدستی دچار خواهد شد .

فال تاروت اندروید