محمد بن سیرین گوید : اگر بیند در كوشكی رفت، دلیل مال و خواسته است. خاصه آن كوشك را از خشت خام و گِل ساخته بیند. اگر كوشك را از گچ و آجر و سنگ ساخته بیند، دلیل مال است اما دردین نقصان بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر در خواب بیند كوشك او خراب  – ادامه تعبیر خواب کوشک…

نرم افزار محاسبه سن