آنلی بیتون می‏گوید: اگر در خواب ببینید پیچکی روی درختی روییده است، بیانگر سود مالی است. مشاهده‏ی پیچک خشک شده در خواب، نشانه‏ی آن است که از موضوعی ناراحت می‏شوید. لیلا برایت می‏گوید: دیدن پیچک در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب پیچکی بر روی دیوار ببینید، نشانه‏ی آن است که  – ادامه تعبیر خواب پیچک…

نرم افزار محاسبه سن