آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید از روی پلی که بر رودخانة زلالی زده اند ، عبور می کنید ، علامت آن است که کاری لذت بخش و پرمنفعت به دست می آورید . اما اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، نشانة زیان و پریشانی موقتی است . ۲ـ اگر زنی خواب ببیند  – ادامه تعبیر خواب پل عابر پیاده…

طالع بینی باستان