یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن پلنگ از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد محمد بن سیرین گوید: پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا بود. اگر بیند که با پلنگ جنگ می کرد، دلیل که با دشمن خود خصومت کند و خصم را ظفر و غلبه بود، یعنی اگر پلنگ بر وی غالب  – ادامه تعبیر خواب پلنگ…

طالع بینی باستان