حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن نباتات زمین درخواب چهار وجه است. اول: مال و نعمت. دوم: بزرگی و جاه. سوم: منفعت خوش. چهارم: زیادتی حرمت. محمد بن سیرین گوید : دیدن هر نباتی به وقت خود، چنانكه او را ساق و شاخ نباشد، دلیل منفعت است و آن را كه ساق و شاخ  – ادامه تعبیر خواب نبات…

طالع بینی باستان