حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است. اول: سخن خوش. دوم: بوسه دادن، سوم: مال. چهارم: فرزند. پنجم: دوست.

طالع بینی باستان