آنلی بیتون م‏یگوید : اگر خواب ببینید كه دوستانتان نامهربان و بى‏وفا هستند، نشانه‏ى آن است كه با دوستان خود روزهاى خوبى را خواهید داشت، اگر در خواب مشاهده كنید كه همسرتان نامهربان و بى‏وفا است، به این معنا است كه زندگى خوبى خواهید داشت.

طالع بینی باستان