آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون بر تن كرده اید ، علامت آن است كه به خاطر ثبات اخلاقی ، افتخاراتی به شما عطا خواهد شد . اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون ولی مندرس بر تن كرده اید ، علامت آن است كه اگر مراقب رفتار خود  – ادامه تعبیر خواب نایلون…

طالع بینی باستان