آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب مشاهده كنید كه به دنبال چیز نایابى هستید، بیانگر آن است كه موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.

نرم افزار محاسبه سن