درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك ناوگان : یك نامه از طرف یكی از عزیزانتان دریافت می كنید . یك ناوگان دریائی تجارتی ؛ یك نامه از طرف یك دوست یك ناوگان دریائی در حال مانور : یك تغییر كلی در كارهای شما رخ خواهد داد . یك ناوگان نیروی دریائی در یك  – ادامه تعبیر خواب ناوگان…

نرم افزار مدت تماس