خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن نانوا در خواب، بر زندگی خوش یا بر پدر و دوست داشتن دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که نانوا شده است، پول فراوانی به او بخشیده میشود و اگر ببیند که نانوا به او نان میدهد، بهره ی دنیوی به او میرسد و  – ادامه تعبیر خواب نانوا…

نرم افزار محاسبه سن