درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك نانوایی : پولدار خواهید شد . شما در یك نانویی هستید : امسال سال خوبی برای شما خواهد بود . یك نانوا مشغول كار در نانوائی : خبرهای بسیار خوش شما نانوا هستید : منفعتهای مختلف مالی در كار

فال تاروت اندروید