اگرنانخواه داشت، دلیل غم است. اگر بیند كه نانخواه بینداخت یا به كسی داد، دلیل است از غم رهائی یابد. نانخواه : گدا یا گدائی کننده

فال تاروت اندروید