حضرت امام جعفر صادق فرماید : نام نیكو با كُنْیَت شنیدن در خواب چون ابوالخیر و ابوالفضل و ابوسعید و مانند این، دلیل خیر و صلاح بود و آن چه به خلاف این ها است، مانند ابوجهل و ابولهب به خواب دیدن و شنیدن، دلیل شر و فساد است. محمد بن سیرین گوید : دیدن  – ادامه تعبیر خواب نام گردانیدن…

نرم افزار محاسبه سن