حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر در خواب نامه ای را بخواند که در آن موضوع خیری نوشته شده است حاجتش برآورده می شود اگر در نامه سخن وموضوع شری نوشته شده باشد کارش به سر انجام می رسد محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیندكه نامه سر به مهر داشت، دلیل  – ادامه تعبیر خواب نامه…

فال تاروت اندروید