درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك چیز نامرئی : یك حادثة شادكننده همه چیز نامرئی شده : نامزدی یا ازدواج سریع دارائی شما روی حساب بانكیتان نامرئی شده : یك تغییر كه باعث بهبودی زندگی شما خواهد شد . شخص مورد علاقة شما نامرئی شده : یك راز در شرف افشاء شدن است  – ادامه تعبیر خواب نامرئی…

نرم افزار مدت تماس