آنلی بیتون م‏یگوید : شنیدن صداى ناله در خواب، به این معنا است كه باید بیشتر مراقب‏ خود باشید. لیلا برایت می گوید : ناله كردن در خواب، بیانگر بدشانسى است.

طالع بینی باستان