حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن ناقوس درخواب بر سه وجه است. اول: دروغ گفتن. دوم: منافقی. سوم: مهر اهل كفر در دل داشتن. محمد بن سیرین گوید : دیدن ناقوس در خواب، دلیل بر مردى منافق بود. اگر ناقوس مى‏زد، دلیل كه با مردى منافق نشیند و سخن دروغ گوید. اگر ناقوس شكست،  – ادامه تعبیر خواب ناقوس…

نرم افزار محاسبه سن