درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك ناقص الخلقه ؛ آبروریزی وخجالت شما ناقص الخلقه هستید : یك كار دشوار در انتظار شماست افراد خانواده ناقص الخلقه هستند : اقدام به معامله یا كارهای جدید نكنید . دشمنان ناقص الخلقه هستند : ۱- درهر كاری كه می كنید احتیاط كنید ۲- احتمال یك خطر  – ادامه تعبیر خواب ناقص الخلقه…

نرم افزار محاسبه سن