منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر غذا می خورد لیکن چون به دنیا آمد آن مسیر بسته می شود و نوزاد لاجرم از دهان خود برای سیر کردن شکم سود می برد لذا در خواب های ما  – ادامه تعبیر خواب ناف…

نرم افزار مدت تماس