آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب مشاهده كنید كه سخنور ماهرى هستید، به این معنا است كه اخبار خوبى به گوشتان مى‏رسد.

نرم افزار مدت تماس