روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

دیشب خواب ناشناس دیدم

ناشناس

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب احساس كنید با فرد ناشنوایی گفتگو می كنید ، علامت آن است كه تغییراتی در زندگی شما رخ می دهد و مقامی بالاتر به شما پیشنهاد خواهد شد . اگر در خواب احساس كنید صدایی نمی شنوید ، نشانة آن است كه ناعادلانه مورد آزار و اذیت قرار  – ادامه تعبیر خواب ناشناس…

نرم افزار مدت تماس

ناشناس

لوک اویتنهاو می گوید : ناشناس : شما با افراد جالبی آشنا خواهید شد آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن افراد ناشناس در خواب، بیانگر وقوع پیشامدهاى غیرمنتظره است. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك ناشناس : فامیل در شادی بزرگ بسر می برد . یك مرد خواب یك ناشناس را ببیند : در  – ادامه تعبیر خواب ناشناس…

طالع بینی باستان