آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب مشاهده كنید كه شخصى به شما ناسزا مىگوید، دلالت بر آن دارد كه در انجام كارى دچار مشكل خواهید شد.

فال تاروت اندروید