درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك درخت نارون : یك شانس سریع برای امیدهایتان زیریك درخت نارون هستید : شانس درفعالیتهای اجتماعی دیگران زیر درخت نارون هستند : به طرف ناكامی كشیده می شوید . نزدیكان شما زیر درخت نارون هستند : در طول عمرتان پول براحتی بدست می آورید .

طالع بینی باستان