درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك درخت نارنگی : پول زیادی بدست میاورید . نارنگی می خورید :  از خطر زخمی شدن جان سالم بدر می برید . نارنگی می خرید : ناكامی عشقی نارنگی پرورش می دهید : بدشانسی در عشق نارنگی می فروشید : به عشق واقعی برخورد میكنید نارنگی می  – ادامه تعبیر خواب نارنگی…

نرم افزار مدت تماس