درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما آدم صادقی نیستید : مداركی مربوط به روابط احساسی شما به دستتان می رسد . دیگران آدمهای نادرستی هستند : به اشخاص دروغگو بر می خورید . افراد فامیل آدمهای نادرستی هستند : وسوسه شما را عذاب خواهد داد .

طالع بینی باستان