درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما ناخوش هستید : مراقب دردسر باشید دیگران ناخوش هستند : مهر و محبت یك شخص پیر ناخوش است : نقشه هایتان عملی میشود . بچه ها ناخوش هستند : نگرانیها برطرف می شود . نزدیكان ناخوش هستند : موفقیت شما به تاخیر خواهد افتاد دشمنان ناخوش  هستند :  – ادامه تعبیر خواب ناخوش…

فال تاروت اندروید