درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك ناخدا : مرگ یك دشمن شما ناخدا هستید : مشكلات شما را تهدید خواهند كرد . خود را به اتفاق یك ناخدا می بینید : دوستان جدید پیدا خواهید كرد . خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن ناخدا در خواب، بر سفری دور و  – ادامه تعبیر خواب ناخدا…

طالع بینی باستان