آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب احساس ناتوانى كنید، نشانه‏ى آن است كه حادثه‏ى ناگوارى پیش رو خواهید داشت. اگر در خواب شخص ناتوانى را ببینید، یعنى دچار خسارت مى‏شوید. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما ابداً توانایی ندارید : بزودی بیمار خواهید شد . به ناتوانی جنسی دچار شده اید : یك  – ادامه تعبیر خواب ناتوان…

طالع بینی باستان